Studieplan

Last ned studieplan

Du kan laste ned studieplan som PDF.


1.2 Bakgrunn og formål

Flere mennesker søker mot nye reisemål og aktiviteter i naturen. Denne utviklingen krever høy
kompetanse hos den lokale friluftsguiden, både med tanke på sikkerhet og vern av sårbare
naturområder og kulturminner, som representant for destinasjonen, og for å sikre kvaliteten på
gjestens opplevelser. Friluftsguiden er profesjonell leder og vert for betalende gjester på turer i
nærmiljø, overnattingsturer, i skibakken, i skogen, på fjellet, langs vassdrag og ved sjøen.
Friluftsguiden skal også lede aktiviteter og sammenkomster i natur.

Forløperen til studiet Friluftsguide Aktivitet og Norges Friluftsfagskole (NFFS) var Sommer Som
Vinter studiesenter AS (SSV), som ble startet i 1996. Grunnlaget for studiesenteret, og nå
fagskolen, er reiselivsbransjens behov for kvalifiserte guider. Skiinstruksjon og tilrettelegger og
leder på arrangement, aktivitetsleirer, rafting-instruksjon, kystguiding, og turledelse var de
viktigste fagområdene i starten. Aktivitetene foregikk både sommer og vinter, på sjø og på land.

NFFS ble startet som et prosjekt i 2017 med mål om å utvikle fagskolestudier innenfor
naturguiding og opplevelsesbasert turisme. Fellesbetegnelse på yrkesrollen i disse aktivitetene har
vi valgt å kalle Friluftsguide Aktivitet. Vi bruker også begrepene instruktør om noen av
arbeidsoppgavene guiden gjør. Mange steder i studieplanen brukes også den generelle termen
guiden, for eksempel i mål, innhold eller læringsaktiviteter

Studiet Friluftsguide Aktivitet er tilpasset Norsk Naturguideforbund (NNGF) sin
profesjonsstandard og International Adventure Travel Guide Qualification and Performance
Standard (ATTA).
Studiet er også tilpasset deler av standarden International Mountain Leader
etter bestemmelsen fra Union of International Mountain Leader Associations (UIMLA).

Fra myndighetenes og reiselivsnæringens side vurderes krav til sikkerhet, læring, kvalitet og
verdimessig forankring hos guiden i naturbasert turisme. Formålet med studiet er derfor å
etablere en permanent praktisk profesjonsrettet utdanning på høyere fagskolenivå i friluftsguiding
i Norge, som også er knyttet opp til etablerte nasjonale og internasjonale standarder. Vi ønsker at
studenter skal ha tett kontakt med reiselivsnæringen lokalt og regionalt, slik at de kan lære av
erfarne guider, og som ferdig utdannede guider bidra til bærekraftig verdiskapning i bransjen.

Studiet er bygd opp av friluftslivsfag og aktiviteter i natur, reiselivsfag, natur- og kulturfag.
Friluftsguiden er en tilrettelegger og kvalitetssikrer av opplevelser for gjester i naturen. Studiet
setter studentene i stand til å lede sikre og kvalitetsmessig gode opplevelser for gjestene. I tillegg
settes lokal historie og naturbruk, og lokale naturforhold inn i et større globalt miljøperspektiv.

1.3 Målgruppe, ansvars- og funksjonsområde

Målgrupper for studiet er personer som vil arbeide som friluftsguide innen besøks- og
opplevelsesnæringene eller beslektede næringer, eller personer som allerede arbeider som
friluftsguide og vil øke sin kompetanse. Guideutdanningen vil også være et godt grunnlag for den
som på sikt vil utvikle egen reiselivsbedrift med naturbaserte opplevelsestilbud.

Friluftsguiden kan ses som en som forlenger gjestenes praktiske ferdigheter. Ved innleie av
friluftsguide vil gjesten kunne gjennomføre turer hen ikke kunne gjort på egenhånd. Friluftsguidens
kompetanse går til og med terrengklasse 1 i KAST-systemet, og under 30 grader på lagdelt
vintersnø.

Funksjonsområdet til friluftsguiden vil være i nærmiljø, ofte på det stedet guiden selv bor. Slik er
friluftsguiden en representant for lokal natur og kultur, og bygda guidingen foregår ut fra.