Opptakskrav

Her er utdrag fra Kap. 2 i NFFS sitt studiereglement: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges Friluftsfagskole AS – NFFS, vedtatt av styret i Norges Friluftsfagskole den 18.12.2020.

§ 2-1 Gjennomføring av opptak

For gjennomføring av opptak gjelder de regler som departementet har fastsatt i lov og forskrift, herunder lov 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning § 16. med Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) av 11-07-2019.

Rektor er ansvarlig for organisering av opptak av nye studenter, opptaksprøven, realkompetansevurderinger og godskriving av beslektede utdanninger.

Realkompetanse avgjøres av rektor etter innstilling fra faglig ansvarlig, og er en helhetlig faglig vurdering av både formell, ikke-formell og uformell kompetanse ervervet gjennom teoretiske eller praktiske læringsaktiviteter og erfaringer.

Nærmere informasjon om opptakskravene fremgår av studieplanen for den enkelte utdanningen og på skolens nettsider. Faglig ansvarlig leder arbeidet med opptak av nye studenter. Eventuelle avslag skal begrunnes.

Avslag på opptak kan påklages, og rektor er saksforbereder av klagen, som avgjøres av skolens lokale klagenemnd.

§ 2-3 Kvalifisering for opptak

Kvalifisering for opptak er relevante kvalifikasjoner på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring – NKR. Herav følger at alle med fullført videregående utdanning kan bli tatt opp til studier ved skolen.

Nærmere informasjon om utregning av kvalifikasjonene fremgår av opptaksskjemaet for utdanningen.

Med hjemmel i fagskoleforskriften § 7 – 4 har styret fastsatt egen opptaksprøve for utdanningen Friluftsguide Ekspedisjon. Beskrivelsen av prøven fremgår av studieplanen.

Det kreves nødvendig språkmestring. Søkere med fullført og bestått treårig videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk på minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

§ 2-4 Vurdering av realkompetanse

Søkere som ikke oppfyller de formelle kravene til opptak, har krav på å få vurdert om de er kvalifisert for opptak til en utdanning på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse er dokumenterte kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse tilegnet av søkeren uavhengig av læringsarena, gjennom formell, ikke-formell og uformell læring.

• Formell læring er den vurdering som skjer i utdanningssystemet, eventuelt for annet autorisasjons- og/eller sertifiseringsformål.
• Ikke-formell læring er strukturert opplæring gjennom kurs og andre tilbud som ikke inngår i utdanningssystemet.
• Uformell læring skjer gjennom livet på arenaer som ikke først og fremst er beregnet på strukturert læring, gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid eller lignende.

Vedtatt i styremøte til Norges Friluftsfagskole 31.8.20 Side 3 av 16
Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret vil kunne få vurdert realkompetansen sin gjennom å dokumentere kompetanse som er utviklet gjennom en eller flere av følgende læringsprosesser:

1. Formell kompetanse, etter bestått norsk grunnskole, som vitnemål eller karakterutskrift
2. Uformell opplæring gjennom relevant arbeidspraksis eller frivillig yrkesfaglig aktivitet
3. Ikke-formell opplæring gjennom utdanninger, kurs og andre læringsaktiviteter som ikke inngår i det offentlige utdanningssystemet, f.eks. folkehøgskole, eller kurs fra organisasjoner som er medlemmer i Norsk friluftsliv
4. Dokumentasjon av relevante autorisasjoner, sertifiseringer eller kvalifikasjoner
5. Utenlandsk utdanning som gir tilsvarende kvalifikasjoner som på nivå 4 i NKR. Se fagskoleforskriften §2 pkt. e) om GSU-listen.

Gjennom realkompetansevurderingen foretas det en individuell faglig vurdering av søkerens dokumentasjon av sin helhetlige kompetanse. Dette vurderes opp mot kravene til opptak på grunnlag av formell kompetanse.

Realkompetansevurderingen skal fastsette et poengresultat som er egnet til å rangere søkeren i forhold til søkere med godkjent formell utdanning fra videregående opplæring. Jamfør eget vurderingsskjema for opptak til Norges Friluftsfagskole.

Vedtak i søknad med realkompetansevurdering skal formidles til søkeren umiddelbart etter at skolens vedtak er klart, med informasjon om søkerens klagerett i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.

§ 2-5 Betinget opptak

Søkere som ikke har dokumentert fullført videregående opplæring innen søknadsfristen, kan få opptak til utdanningen dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre eksamen i løpet av det inneværende semesteret.

Tilsvarende kan søkere som på grunn av spesielle omstendigheter ikke kan avlegge eksamen i videregående opplæring, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak til fagskoler, kan få opptak til fagskoleutdanningen med henvisning til de spesielle omstendighetene.
Nærmere regler og forutsetninger for betinget opptak fremgår av kapittel 2. §§ 10 og 11
i forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning.

§ 2-6 Vedtak om adgangsregulering

Styret kan regulere adgangen til den enkelte fagskoleutdanningen eller enkeltemner ved å fastsette et maksimalt antall studieplasser for opptak når det er nødvendig av kapasitetshensyn eller ressurshensyn.

§ 2-7 Rangering av søkere ved opptak

Vedtatt i styremøte til Norges Friluftsfagskole 31.8.20 Side 4 av 16
Rangering ved opptak til fagskoleutdanning skjer ved utregning av poeng.
Grunnlaget for rangering er karakterene fra den dokumentasjonen som kvalifiserer søkeren for en fagskoleutdanning og annen dokumentasjon som gir tilleggspoeng.

Poengberegningen og rangering skjer i samsvar med bestemmelsene i kapittel 3 i forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. Skolens nettsider inneholder oppdatert informasjon om bestemmelsene i denne forskriften.

Søkere som blir godkjent som kvalifisert søker gjennom realkompetansevurdering vil bli gitt en skjønnsmessig individuell vurdering, med kriterier fastsatt av skolens styre. I vurderingen skal skolen legge vekt på søkerens reelle kvalifikasjoner for studiet, herunder søkerens kunnskaper i norsk språk. Jmf. §17 i forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. Skjønnskriteriene fremgår i skjemaet for vurdering av søkere til Norges Friluftsfagskole.

For søkere til Friluftsguide Ekspedisjon har styret fastsatt bruk av fysisk opptaksprøve. Dersom samlet poengsum for søkere er lik vil resultatet på opptaksprøven avgjøre rekkefølgen i rangering av søkerne.

§ 2-8 Mottak av studieplass

Tilbudet om studieplass gjelder for det studieåret tilbudet er gitt. Tilbudet faller automatisk bort om søkeren ikke aksepterer tilbudet innen angitt frist etter tildeling av studieplass.
Når søkeren aksepterer studieplassen, vil søkeren få oversendt en studiekontrakt med studieplan. Kontrakten skal signeres og returneres til skolen.

Søkere som har fått opptak, kan etter søknad få inntil to års utsettelse av studiestart ved sykdom, svangerskap/barsel, verneplikt eller andre tungtveiende grunner. Søknad med dokumentasjon skal sendes til skolen innen tre uker fra tilbudet om studieplass ble mottatt.

§ 2-9 Politiattest ved opptak til fagskoleutdanning

Skolen vil kreve politiattest fra studenter i utdanninger hvor studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av praksisopplæring. Informasjon om mulig krav om politiattest vil fremgå i tilbudet om studieplass og studiekontrakten.

Avklaring om politiattest skal skje tidligst mulig i studieløpet, og senest ved inngåelse av praksisavtale mellom fagskolen og vedkommende praksisbedrift.
Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder på tidspunktet for fremleggelse av attesten.

§ 2-10 Klage på avgjørelsen om opptak

Klage på avgjørelsen om opptak skal rettes til skolen ved den lokale klagenemnden innen tre uker etter at avslag på søknaden burde være kjent for søker. Skolen skal opplyse om klageretten og bistå klageren i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.

§ 2-11 Vedtak om avlysing av studietilbud/utdanning

Et studietilbud/utdanning kan avlyses selv om det er kvalifiserte søkere, dersom

  • det ikke er tilstrekkelig antall søkere
  • ikke faglige eller økonomiske ressurser til å gi et fullverdig tilbud

Vedtatt i styremøte til Norges Friluftsfagskole 31.8.20 Side 5 av 16

  • andre årsaker som ligger utenfor skolens kontroll.

Dersom skolen avlyser studietilbudet som følge av liten deltakelse skal varsel om avlysing sendes studenten så tidlig som mulig, og senest innen 10 dager før studiestart.