FGA 104 Friluftsaktiviteter og friluftsguding vinter og vår

← Oppbygging av studiet

Friluftsaktiviteter og friluftsguiding vinter og vår

Denne emnepresentasjonen er et utdrag. For fullstendig versjon må du se i studieplan for Friluftsguide Aktivitet.

Emnekode: FGA 104

Innhold

 1. Guiderollen i fjell og skog vinter og vår
 2. Introduksjon til skredlære
 3. Ferdsel, ly og leir i skog og vinterfjell
 4. Lek, aktiviteter og sammenkomster
 5. Sykkelguiding
 6. Sikkerhet og førstehjelp

Bygger på: FGA 100
Studiepoeng: 15
Semester:  2
Arbeidsomfang: 420
Timer med faglærer: 280
Egenarbeid/ grupper: 140

Etter fullført emne skal kandidaten inneha følgende læringsutbytter

Kunnskaper

 • Har kunnskap om klær og utstyr og bruken av dette om vinteren
 • Har kunnskap om ferdsel og orientering i skog og fjell om vinteren over flere dager med fjellski og truger 
 • Har kunnskap om ferdsel på sykkel, overnattingsturer med sykkel, og stibygging for sykling 
 • Har kunnskap om natur og kultur på destinasjonene om vinteren
 • Har bransjekunnskap om rollen som guide og instruktør i skog og fjell, vinter og vår
 • Har god kunnskap om, risiko, sikkerhetsarbeid, førstehjelp og smittevern i skog og fjell vinter og vår
 • Har kjennskap til skred og skredvurderinger ved ferdsel i terrengklasse 0, 1 og 2
 • Har kunnskap om navigasjon i skog og vinterfjell
 • Har kunnskaper om leker og aktiviteter ute vinterstid
 • Har kunnskap om ly og leir i snø, matlaging, smittevern og hygiene ved lek, aktiviteter og sammenkomster
 • Har kunnskap om turplanlegging i henhold til prinsippet om «tur etter evne» i vinterfjellet
 • Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om regler som gjelder for ferdsel, herunder med sykkel og arbeid med løyper og stier
 • Har innsikt i stibygging til sykling

Ferdigheter

 • Kan finne faktastoff om ferdsel vinterstid og anvende faglig kunnskap ved planlegging av turer vinter og vår
 • Kan anvende relevante klær, truger og skiutstyr for trugetur og nordisk skiferdsel, herunder skredutstyr
 • Kan ferdes og orientere på fjellski og truger i skog og vinterfjell over flere dager
 • Kan anvende faglig kunnskap om skred og skredvarsel ved veivalg i vinterfjellet på ski og truger i terrengklasse 0, 1 og 2, og identifisere skredfare gjennom stabilitets og snødekkevurderinger og alarmtegn, samt bruke utstyr for kameratredning
 • Kan ferdes over minst to dager med overnatting ute på sykkel i skog og fjell, samt bygge stier for sykling i skogen 
 • Kan kartlegge og identifisere fornuftige veivalg både i skogen og i fjellterreng
 • Kan anvende relevante verktøy og teknikker i å grave snøhule og bygge gapahuk, lemur, iglo og kantgrop
 • Kan velge hensiktsmessige leirplasser om vinteren
 • Kan planlegge sammenkomster og anvende relevante verktøy og teknikker ved arrangement av leker og aktiviteter
 • Kan kartlegge og gjøre overveielser om fornuftige veivalg ved sykkelundervisning og sykkelturer med gjester
 • Kan kartlegge en situasjon, gjøre ROS-analyse og løpende risikovurderinger ved ferdsel i vinterfjellet og med sykkel om våren
 • Kan planlegge og gjennomføre grunnleggende og livreddende førstehjelp i vinterfjellet og om våren

Generell kompetanse

 • Kan utføre refleksjon og kritisk egenvurdering og konsekvenstenkning ved ferdsel på barmark om våren i snødekt terreng og med sykkel
 • Kan planlegge, og gjennomføre enkle og varierte dagsturer og overnattingsturer i vinterfjellet og på sykkel
 • Kan planlegge og gjennomføre friluftsguiding på fjellski og truger i skog og vinterfjell over flere dager
 • Kan planlegge og gjennomføre en tur med overnatting med gjester over minst to dager på sykkel i skog og fjell
 • Kan formidle enkle tema om lokal natur, kultur eller historie
 • Har forståelse for godt leir og leirliv, smittevern og hygiene, aktiviteter og hensynsfull ferdsel
 • Kan utvikle synspunkter og tjenester og diskutere og utveksle kunnskap om friluftsguiding og instruksjon på nordiske ski, truger eller sykkel med fagfeller
 • Kan kartlegge en situasjon i vinterfjellet eller på sykkel om våren, gjøre ROS-analyse og løpende risikovurderinger og utføre og lede tiltak som veivalg, smittevern, grunnleggende førstehjelp eller kommunikasjon i en guidesituasjon
 • Kan kjenne igjen skredterreng og planlegge, gjennomføre og lede en tur på fjellski og truger i vinterfjellet i terrengklasse 0, 1 og 2, samt lede kameratredning
 • Har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av friluftsguiding sommer og vinter
 • Kan planlegge og gjennomføre grunnleggende kameratredning med skredutstyr, samt lede kameratredning i vinterfjellet en guidesituasjon

Organisering, undervisnings- og læringsformer

Læringsformene varierer mellom teori, praksis, gruppearbeid og egentur, både lærer- og studentstyrt. Det legges opp til plenumsdiskusjoner, studentpresentasjoner og refleksjon, og det blir gitt praktisk veiledning i ferdighetene individuelt og i gruppe.  Gjennom deltakelse i undervisningen skal studentene få grunnleggende praktiske ferdigheter i snøaktiviteter og sykling og i å være guide og instruktør for nivået nybegynner til øvet.

Det gis innføring i stibygging for sykkel, og i skredlære som leder frem til sertifiseringen NF grunnkurs Skred Nordisk.
Studentene skal gjennomføre fire gruppetur, hvorav to med overnatting ute. Gruppedanning og smittevernregler er tilpasset myndighetenes krav. En tur foregår på sykkel og de tre andre på ski eller truger. Innholdet i gruppearbeidet vil være planlegging, egenferdighet, risikovurdering og guide- og instruktørrollen. På gruppeturene skal studentene også arbeide videre med Individuelt utviklingsprosjekt i guiderollen.

Undervisningssteder vil være Hallingdal og Hurum, eller alternativt Trysil.

Arbeidskrav og vurdering gjennom studietiden

Følgende arbeidskrav i emnet må bestås før studenten kan gå opp til eksamen

 • 80 % oppmøte i teoretisk undervisning
 • Notat fra gruppeturene på snø, herunder også om guiderollen i Individuelt utviklingsprosjekt
 • Individuell presentasjon fra gruppetur på sykkel
 • 90% oppmøte og aktiv deltakelse i den praktiske undervisningen
 • Følgende arbeidskrav må være gjennomført, men ikke bestått før studenten kan gå opp til eksamen
 • NF grunnkurs Skred Nordisk

Eksamen

Praktisk metodisk og muntlig eksamen med gruppevis forberedelse og deretter individuell gjennomføring og utspørring i inn til 45 minutter. Gruppen forbereder ett tema som trekkes en uke før eksamen. Eksamen kan foregå både på barmark i lavlandet, eller på snø i høyfjellet.
Vektes 100%. Det gis bokstavkarakter på en skala fra A til F, der F er ikke bestått.
Studenter som får karakteren F på en ordinær eksamen, har rett til å gå opp til kontinuasjonseksamen.

Litteraturliste