FGA 103 Praksis i yrkesfeltet

← Oppbygging av studiet

Praksis i yrkesfeltet

Denne emnepresentasjonen er et utdrag. For fullstendig versjon må du se i studieplan for Friluftsguide Aktivitet.

Emnekode: FGA 103 Innhold:
1. Bli kjent med yrkesfeltet
2. Observere og prøve ut guidepraksis
3. Individuelt utviklingsprosjekt i guide rollen

Bygger på: FGA 100
Studiepoeng: 6
Semester: 2
Arbeidsomfang: 168
Timer med lærer: 18
Praksis og egenarbeid 140

Etter fullført emne skal kandidaten inneha følgende læringsutbytter:

Kunnskaper

 • Har kunnskap og innsikt i daglig praksis, rutiner og prosesser, herunder HMS og smittevern, i friluftsguiding i en reiselivsbedrift
 • Kan oppdatere kunnskaper og ferdigheter i egen guidepraksis i henhold til bestillinger og gjeldende krav i bedriften, samt bærekraftig utvikling på destinasjon og i natur
 • Kan oppdatere sin yrkesfaglig kunnskap om friluftsguiding gjennom et individuelt utviklingsprosjekt i praksisutplassering og forstå yrkets betydning i et samfunns og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter

 • Kan kartlegge alternativer for friluftsguiding ut fra forutsetninger i bedriften og på destinasjonen
 • Kan finne informasjon om HMS og smittevern, faglige forhold og delta i utarbeidelse av turprogram for gjester i ulike aldre og ferdighetsnivåer for større og mindre grupper fra ulike kulturer
 • Kan anvende veiledning og faglig kunnskap i et individuelt praktisk utviklingsprosjekt gjennom observasjon og deltakelse i guiderollen

Generell kompetanse

 • Kan planlegge og utvikle og delta i gjennomføring av turprogram og aktiviteter i friluftsguiding sommer som vinter etter bransjeetiske prinsipper, HMS-rutiner og utvalgte målgruppers behov
 • Kan bygge relasjoner og samhandling med andre studenter, guider og gjester i utøvelsen av yrket med friluftsguiding og aktiviteter
 • Har utviklet en etisk grunnholdning for bærekraftig praksis i friluftsguiding og aktiviteter i natur
 • Kan planlegge og gjennomføre et individuelt utviklingsprosjekt og slik bidra til å utvikle arbeidsmetoder, produkter og tjenester relevant for yrkesutøvelsen som friluftsguide

Organisering, undervisnings- og læringsformer

Studentene skal ha tre uker praksis som kan fordeles mellom vinterferie, påskeferie og to andre uker. I planen for våren er det dermed ledig to uker da studentene kan arbeide med logg og individuelt utviklingsprosjekt. 

Skolen har ansvar for å tildele studentene praksis. Studentene kan selv foreslå bedrifter.

I praksis skal studentene observere guider i jobb og selv utføre guideoppgaver. I tillegg forventes det at studentene kommer under huden på praksisstedet – får innblikk i bedriftens daglige rutiner, gjøremål, utfordringer, dilemmaer og muligheter.

Studentene skal til sammen ha 120 timer praksis i 3 uker. En uke teller 40 timer, en hel dag teller 8 timer og dager med overnatting gir 12 timer uttelling. Veiledning gis av faglærer før og etter praksisperioden, og fra lokal veileder på praksisstedet. I tillegg forventes det at studentene jobber minst en uke med logg fra praksis og med eget utviklingsprosjekt. Studentene skal også skrive daglig logg fra praksis.
Tiden i praksis skal gi råmateriale til studentenes egen utviklingsprosjekt. Studentene skal videreutvikle egne mål for friluftsguiding: Hvilke kompetanseområder den enkelte vil bli bedre i, og hvilke kompetanseområder det skal jobbes spesielt med. Arbeidet skal ende opp med at studentene gir en vurdering av egen måloppnåelse som forsvares under muntlig eksamen.

På praksisstedet er det alltid bedriftens HMS-regler som gjelder. Studenten skal ikke settes til arbeidsoppgaver hen ikke har fått opplæring i, eller føler hen ikke har kompetanse i. Det betyr at ekstern praksisveileder og student må avklare rekkevidden av studentenes arbeidsoppgaver. Studenten skal for eksempel ikke inn i skredfarlig terreng på lagdelt vintersnø eller veilede i klatreaktiviteter over brattkortnivå. Studenten kan være alene med en gruppe i skibakken, men ikke alene med en gruppe på tur. Studenten er selv ansvarlig for ikke å ta på seg oppgaver som hen ikke er klar for.

Arbeidskrav og vurdering gjennom studietiden

 • Praksislogg etter presiserte kriterier.
 • Egenutviklingsprosjekt i guiderollen – et tverrfaglig prosjekt der studentene fokuserer på hva de vil bli bedre på i guiderollen. Innlevering’
 • 90% oppmøte på all praksisutplassering

Alle arbeidskravene i emnet må bestås før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen er todelt;
Skriftlig del: Individuelt utviklingsprosjekt i guiderollen. Vektes 60%.
Muntlig del: Muntlig eksaminasjon i inn til 30 minutter der studenten skal utdype og reflektere over metoder og måloppnåelse i eget utviklingsprosjekt. Vektes 40%.
Det gis bokstavkarakter på en skala fra A til F, der F er ikke bestått.
Studenter som får karakteren F på en ordinær eksamen, har rett til å gå opp til kontinuasjonseksamen.

Litteraturliste

 • Herberg, E. B. & Johannesdottir, H. (2018). Kunnskap, læring og veiledning i praksis. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. (kap. 3 og 5. 47 s.)
 • Vikane, O. L., Vereide, V. & Hallandsvik, L. (2016). Ledelse og læring i friluftsliv. I A.
 • Horgen, M. L. Fasting, T. Lundhaug, & L. I. Magnussen (2016). Ute! Friluftsliv – pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. Oslo: Fagbokforlaget. (Kap. 5. 17 s.)