FGA 102 Skiteknikk og skiaktivieter

← Oppbygging av studiet

Skiteknikk og skiaktiviteter

Denne emnepresentasjonen er et utdrag. For fullstendig versjon må du se i studieplan for Friluftsguide Aktivitet.

Emnekode: FGA 102

Innhold
1. Skiguide og trener
2. Teknikk på alpinski
3. Aktiviteter leik og ski
4. Ski og reiseliv
Studiepoeng: 9

Bygger på: FGA-100
Semester: 2
Arbeidsomfang: 252 timer
Timer med faglærer 140
Egenarbeid/ grupper 112

Etter fullført emne skal kandidaten inneha følgende læringsutbytter

Kunnskaper

 • Har innsikt i sikkerhetsarbeid i preparert og upreparert terreng
 • Har god kunnskap om klær og skiutstyr og bruken av dette
 • Kan oppdatere sin kunnskap om hovedtrekk i norsk ski- og snowboardhistorie i et samfunns- og reiselivsperspektiv
 • Har bransjekunnskap og kjennskap til rollen som skiguide, herunder også ROS-analyse og aktuell førstehjelp i skibakken
 • Har kunnskap om basisferdigheter, tekniske grunnprinsipper, teknisk analyse og egenferdighetstrening på alpinski
 • Har kunnskap om skismurning, basisferdigheter, grunnteknikk og terrengvurdering på langrennsski og fjellski
 • Kan oppdatere sin yrkesfaglig kunnskap om egenutvikling og skiteknikk
 • Har kunnskap om turplanlegging i henhold til prinsippet om «tur etter evne»
 • Har kunnskaper om leker og aktiviteter ute om vinteren
 • Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om smittevern, skiinstruksjon og skileik

Ferdigheter

 • Kan anvende kunnskap om smittevern og førstehjelp, gjøre løpende vurderinger, treffe tiltak og utføre nødvendig førstehjelp
 • Kan anvende de tekniske grunnprinsippene for å utvikle egne ferdigheter, grunnleggende elementer på alpinski og teknisk analyse i utvikling av egne ferdigheter på alpinski og teknisk forståelse
 • Kan anvende skismurning, grunnteknikk og terrengvurdering på langrennsski og fjellski på turer og aktiviteter i nærmiljøet
 • Kan anvende skiutstyr og vise gode øvingsbilder i en instruksjonssammenheng for nivået nybegynnere og noe øvet
 • Kan kartlegge en guidesituasjon for ulike grupper gjester i preparert og upreparert terreng
 • Kan finne informasjon og fagstoff om barn og unges motoriske utvikling med hensyn til skiaktiviteter
 • Kan anvende relevant verktøy for å lage lekearena og skiaktiviteter ut fra utvalgte målgruppers behov

Generell kompetanse

 • Kan utvikle arbeidsmetoder knyttet til konsekvenstenkning for ferdsel i snødekt terreng
 • Kan utføre teknikk på alpinski og være øvingsbilde på grunnleggende nivå og kunne gjøre teknisk analyse av gjester på alpinski
 • Kan planlegge og gjennomføre økter med grunnteknikk og terrengvurdering på langrennsski og fjellski, og slik være øvingsbilde på turer og aktiviteter i nærmiljøet, samt gjøre teknisk analyse av gjester
 • Kan planlegge og gjennomføre nivåtilpasset skiundervisning på grunnleggende nivå etter utvalgte gjesters behov
 • Kan utvikle en ROS-analyse, gjøre løpende vurderinger og iverksette og lede nødvendige tiltak og førstehjelp ved uhell
 • Kan utvikle synspunkter og tjenester og diskutere friluftsguiding og instruksjon i skiaktiviteter med fagfeller
 • Har forståelse for sammenhengen mellom skiopplevelser på snø og utvikling av positive holdninger til fysisk aktivitet og til kultur- og naturmiljøet
 • Kan bygge relasjoner med andre guider og gjester som fremmer læring og opplevelse
 • Kan utvikle egeferdighet og pedagogiske arbeidsmetoder for som skiguide, trener og instruktør knyttet til verdier og situasjonsbestemt ledelse

Organisering, undervisning- og læringsformer

Læringsformene varierer mellom praksis og teori, gruppearbeid og instruksjon, både lærer- og studentstyrt. Det legges opp til plenumsdiskusjoner, studentpresentasjoner og refleksjon, samt praktisk veiledning. Video vil bli brukt som hjelpemiddel i forbindelse med tekniske ferdigheter.

I emnet brukes begrepene skiguide, instruktør og trener. På dette nivået er begrepene sammenfallende og innebærer å legge til rette for trygge, lærerike og naturvennlige opplevelser, mestring og utvikling på ski.

Sikkerhet i bakken og førstehjelp er integrert i skiguideutdanningen. Det gis fire gruppearbeid i guiding og instruksjon på ski. På minst ett av gruppearbeidene skal studentene jobbe med Individuelt utviklingsprosjekt i guiderollen.

Eksterne sertifiseringer er Den Norske Skiskole: Instruktør trinn 1 alpint, og Norges Skiforbund: Trener 1 Freestyle.

Undervisningen foregår i januar og februar i Hemsedal.
Arbeidskrav og vurdering gjennom studietiden

 • 80 % oppmøte
 • Gjennomført Trinn 1 alpint, Den Norske Skiskole
 • Gjennomført Trener 1 freestyle, Norges Skiforbund

Arbeidskravene i emnet må bestås før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Praktisk individuell instruksjonseksamen. Studenten får oppgaven en dag før gjennomføring og må forberede seg slik oppgaven sier, herunder også legge til rette for den praktiske gjennomføringen. Eksamen inkluderer muntlig høring i inntil 20 minutter etter instruksjon. Vektes 100%.
Det gis bokstavkarakter på en skala fra A til F, der F er ikke bestått. Studenter som får karakteren F på en ordinær eksamen, har rett til å gå opp til kontinuasjonseksamen.


Litteraturliste