FGA 101 Friluftsaktiviteter og friluftsguiding høst

← Oppbygging av studiet

Friluftsaktiviteter og friluftsguiding høst

Denne emnepresentasjonen er et utdrag. For fullstendig versjon må du se i Studieplanen for Friluftsguide Aktivitet.

Emnekode: FGA 101

Innhold
1. Friluftsguiding og ledelse av aktiviteter og sammenkomster
2. Friluftsaktiviteter ved og på sjø
3. Ferdsel på vassdrag med kano og raft
4. Ferdsel i skog og på fjellet
5. Sykkelteknikk
6. Enkle klatreaktiviteter
7. Ly og leir

Bygger på: 
Studiepoeng: 20
Semester: 1
Arbeidsomfang: 560 timer
Timer med faglærer 416
Egenarbeid/ grupper 144

Etter fullført emne skal kandidaten inneha følgende læringsutbytter

Kunnskap

 • Har bransjekunnskap om rollen som friluftsguide og instruktør fra vann til fjell
 • Har kunnskap om klær og utstyr til friluftsaktiviteter på og ved sjø og vassdrag, i skog og fjell, samt bruken av dette
 • Har kunnskap om natur og kultur på destinasjonene
 • Har kunnskap om navigasjon på land og på vann
 • Kan finne informasjon om – og gjengi de vanligste sjøveismerker og regler
 • Har kunnskaper om leker og aktiviteter ute sommer og høst
 • Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om regler som gjelder for ferdsel, herunder med sykkel
 • Har kunnskap om ly og leir, matlaging, smittevern og hygiene
 • Har kunnskap om turplanlegging i henhold til prinsippene om tur etter evne og sporløs ferdsel
 • Har kunnskap om ferdsel på sykkel, med kano og raft på vassdrag, orientering i skog og fjell, og enkle klatreaktiviteter til brattkortnivå inne og ute samt Via Ferrata 
 • Har kunnskap om metodesett, risiko, sikkerhetsregler og sikkerhetsarbeid i ferdselsformene, samt livredning.

Ferdigheter

 • Kan finne informasjon om planlegging av turer, aktiviteter og sammenkomster
 • Kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger ved planlegging av turer, aktiviteter og sammenkomster
 • Kan planlegge og lede sikre sammenkomster, leker og aktiviteter på land og ved vann
 • Kan velge hensiktsmessige leirplasser
 • Kan velge ut og anvende utstyr for ferdsel på vann med kano og raft samt båt på sjø, og sykkel og orientering i skog og fjell
 • Kan anvende enkle metoder for matlaging i fjæra
 • Har grunnleggende egenferdighet på brattkortnivå i klatrehall inne og sportsklatrefelt og Via Ferrata ute
 • Har grunnleggende egenferdighet til nivå med båtførerprøven for ferdsel på sjø med motorbåt og robåt
 • Har grunnleggende egenferdighet i orientering og ferdsel i skog og på fjellet, og kan gjøre fornuftige veivalg med kart, kompass og GPS basert på vær og værmelding
 • Kan anvende relevante teknikker ved sykling på sti og løyper i skog og på fjellet, og kan gjøre bruke verktøy på enkle reparasjoner på sykkelen
 • Kan finne og gjøre overveielser om bruken av metodesett og sikkerhetsregler i ferdselsformene
 • Kan anvende relevante teknikker i svømming og dykking som en del av livredderprøven utendørs
 • Kan kartlegge en situasjon, gjøre ROS-analyse og løpende risikovurdering
 • Kan kartlegge gode og trygge vei- og sporvalg i traseer og terreng

Generell kompetanse

 • Har forståelse for kritisk egenvurdering og konsekvenstenkning knyttet til ferdsel på vann og på land
 • Kan planlegge og gjennomføre turer med kano og raft på vassdrag og båt på sjø, orientering og sykkel i skog og fjell, og enkle klatreaktiviteter inne og på sportsklatrefelt og Via Ferrata ute
 • Kan kartlegge en situasjon, gjøre ROS-analyse og løpende risikovurdering, og treffe tiltak i en guidesituasjon om høsten
 • Kan planlegge og gjennomføre livredderprøven utendørs sammenhengende og uten opphold, herunder også HLR på land
 • Kan planlegge og gjennomføre varierte dagsturer og overnattingsturer med gjester i fjell, skog og på vann
 • Kan planlegge og gjennomføre guiding og instruksjon på vann, til fots og på sykkel etter ulike gjesters behov
 • Kan formidle enkle tema om lokal natur, kultur eller historie
 • Har forståelse for leir og godt leirliv, smittevern og hygiene, aktiviteter og hensynsfull ferdsel
 • Kan utvikle og utveksle synspunkter og tjenester og diskutere med fagfeller om friluftsguiding og instruksjon med ferdsel på vann og på land
 • Kan planlegge og gjennomføre et individuelt utviklingsprosjekt.
 • Kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og /eller tjenester i friluftsguiding relevant for yrkesutøvelsen som friluftsguide
 • Kan vise etiske grunnholdninger i friluftsguiding

Organisering, undervisnings- og læringsformer

Læringsformene varierer mellom praksis, teori, gruppearbeid og egentur, både lærer- og studentstyrt. Det vil også bli gitt praktisk veiledning individuelt og i gruppe. Video vil bli bruk som hjelpemiddel i tekniske ferdigheter. Gjennom deltakelse i undervisningen skal studentene øve opp grunnleggende praktiske ferdigheter i ferdsel, ly, leir og i aktiviteter og slik forberede seg på guiderollen.
I grupper skal studentene på fire dagsturer. To dager foregår på sykkel med gruppearbeid i teknikk. De to neste er aktivitetsdager der gruppene lager aktiviteter for hverandre på vann og på land. Innholdet i gruppearbeidet vil være planlegging, egenferdighet, risikovurdering og guide- og instruktørrollen. På gruppeturene skal studentene også arbeide med individuelt utviklingsprosjekt i guiderollen som startet i emnet FGA 100.
Det blir flere lengre turer med overnatting i skog, fjell og vassdrag. Studentene ansvarliggjøres i planlegging, gjennomføring og evaluering av turene.

Studentene må avlegge livredderprøven. Dette er en kritisk ferdighet som må bestås. Prøven er en utendørs variant, tilpasset kravene til Norges Svømmeforbund og Norges livredningsselskap.

 • Hoppe fra brygge eller fjell
 • Svømming 20 meter på mage og 20 meter på rygg
 • Hente opp en gjenstand fra bunnen, ca. 1,5 – 2 meter dybde
 • Ilandføre en jevnstor person ca. 20 meter

Eksterne sertifiseringer er DNT: Ambassadørkurs, DNT: Grunnleggende turlederkurs, DNT: Sommerturlederkurs, Norges Klatreforbund: Brattkort, Sjøfartsdirektoratet: Båtførerprøven og Sjoa rafting: Guidekurs i rafting
Emnet går på høsten, og undervisningsstedene vil være Hemsedal, Hallingdal, Sjoa og Hurum.

Arbeidskrav og vurdering gjennom studietiden

Følgende arbeidskrav må gjennomføres og bestås før studenten kan gå opp til eksamen:

 • 80 % oppmøte og aktiv deltakelse i undervisningen
 • 100% oppmøte på guidekurs i rafting og på forberedelse, gjennomføring og etterarbeid til alle turer
 • Notat om Individuelt utviklingsprosjekt i guiderollen med individuell veiledningssamtale
 • Bestått ferdighetsprøve i livredning
 • Ambassadørkurs, DNT
 • Grunnleggende turlederkurs, DNT
 • Sommerturlederkurs, DNT

Følgende arbeidskrav må være gjennomført, men ikke bestått før eksamen

 • Båtførerprøven

Eksamen

Praktisk og muntlig metodisk gruppeeksamen med gruppevis og individuell vurdering i en friluftsaktivitet. Gruppestørrelse: 3-4 studenter. Gruppene trekkes. Eksamen gjennomføres på følgende måte:

 • Studentgruppen får utlevert eksamensoppgaven en uke før gjennomføring. Den skriftlige planen for gjennomføringen leveres innen gitt frist. Gruppen får samme karakter. Vektes 20%.
 • Ca. 3 timers gjennomføring av aktivitet med gjester slik oppgaven beskriver. Antall gjester, alder og ferdighetsnivå er definert i oppgaven. Studentenes kunnskaper og ferdigheter, slik disse kommer til uttrykk gjennom samtaler og praktiske situasjoner, vil bli løpende vurdert. Karakter kan differensieres mellom gruppemedlemmene. Vektes 60%.
 • Muntlig individuell eksamen i inntil 20 minutt. Utspørringen tar utgangspunkt i den praktiske gjennomføringen og vil være rettet mot studentens overveielser, begrunnelser og beslutninger for faglige og metodiske valg. Mot slutten av utspørringen vil det bli gitt spørsmål fra pensum. Vektes 20%.

Eksamen vil gå over flere dager. Studentene opptrer som gjester for hverandre etter oppsatt plan. Dette er obligatorisk for å få godkjent eksamen. Etter at alle har gjennomført eksamen, kan det gis muntlig begrunnelse for karakter.
Det gis bokstavkarakter på en skala fra A til F, der F er ikke bestått. Studenter som får karakteren F på en ordinær eksamen, har rett til å gå opp til kontinuasjonseksamen.

Litteraturliste

 • Bagøien, T. E. & Storli, R. (2019). Lag en naturlekeplass. Oslo: Gyldendal. (80 s)
 • Engelsborg, J. & Engelsborg, T. (2015). Båtførerprøven i teori og praksis. Oslo: Redningsselskapet
 • Forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt. (2009). (FOR-2009-03-03-259). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-03-03-259
 • Forskrift om krav til sykkel. (1990). (FOR-2018-04-09-545 fra 10.04.2018). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-02-19-119?q=forskrift%20om%20sykkel
 • Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler). (1986). (FOR-2019-12-20-1915 fra 01.01.2020). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1986-03-21-747?q=Forskrift%20om%20kj%C3%B8rende%20og%20g%C3%A5ende
 • Køhn, Ø. (2000). Padling. En grundig innføring i padlingens teknikker. Oslo: Cappelen. Pensum er sidene; 6-128, 132-138, 164-183
 • Nicander, E. (2012). Sjøsport. Kompendium SSV AS. Oslo: SSV AS. (26 s.)
 • Tronstad, S. (2014). S. (2007). Innføring i klatring. Oslo: Akilles forlag.
 • Vickers, P., Brynjulfsen, B., A. (2006). Belay & Brake Device Loading Evaluation, Sjoa Rafting.  (18 s.)
 • Vickers, P., Brynjulfsen, B., A. (2006). Throw line loading test, Sjoa Rafting. (5 s.)
 • Lopes, B. & McCormack, L. (2017). Mastering Mountain bike Skills. Overland Park: Wal-worth. (30 s.)