FGA 100 Innføring i guiderollen

← Oppbygging av studiet

Innføring i yrkesrollen som friluftsguide

Denne emnepresentasjonen er et utdrag. For fullstendig versjon må du se i Studieplanen for Friluftsguide Aktivitet.

Emnekode: FGA 100

Innhold
1. Friluftsliv og reiselivshistorikk
2. Rollen som guide og instruktør
3. Forvaltning, organisasjoner og det juridiske
4. HMS og sikkerhet
5. Førstehjelp
6. Bruk av sosiale medier
7. Utforming av skriftlige oppgaver.

Bygger på: 
Studiepoeng: 10
Semester: Høst
Arbeidsomfang: 280 timer
Timer med faglærer: 200
Egenarbeid/ grupper: 80

Etter fullført emne skal kandidaten inneha følgende læringsutbytter

Kunnskaper

 • Har grunnleggende kunnskap om verdibasert og etiske vurderinger
 • Har kunnskap om rollen som guide og instruktør, herunder situasjonsbestemt guiding og transparent guiding som verdi og metode
 • Har innsikt i mønstergjenkjenning som risikoreduserende metode
 • Har bransjekunnskap om bedriftens HMS-system og ROS-analyser
 • Har kunnskap om litteratursøk og utforming av skriftlige oppgaver og prosjekter, og muntlig fremstilling av fagstoff
 • Har kjennskap til menneskelige faktorer som risikomoment
 • Har kunnskap om planlegging og organisering av en reise i Norge
 • Har innsikt i lovverket som regulerer ferdsel, bruk og opphold i naturen
 • Har kjennskap til markedsføring og bruk av sosiale medier
 • Kan oppdatere sin yrkesfaglig kunnskap om friluftsguiding gjennom et individuelt utviklingsprosjekt
 • Har noe kunnskap om betydningen av ulike former for guiding i naturen i et samfunns og verdiskapingsperspektiv
 • Har kunnskap om smittevern ved guidede turer
 • Har kunnskap om førstehjelp ved drukning, bruddskader, blødninger og hengetraume, samt lederrollen på skadestedet

Ferdigheter

 • Kan skille mellom instruksjon, veiledning og guiding som metode
 • Kan anvende relevante digitale verktøy og uttrykksformer i bruk på sosiale medier som for eksempel Instagram og Facebook i markedsføringsøyemed som friluftsguide.
 • Kan anvende faglig kunnskap i HMS og ROS-planer og kartlegge ROS-analyse som risikoreduserende tiltak
 • Kan kartlegge og identifisere en kritisk situasjon ved behov for livreddende førstehjelp
 • Kan finne informasjon i friluftsloven om allemannsretten, og identifisere rekkevidde og begrensninger
 • Kan kartlegge etiske vurderinger om guiding og besøksforvalting i natur
 • Kan finne informasjon om natur og kultur relevant for etiske problemstillinger, bærekraftig bruk av natur i opplevelsesturisme, og formidling til gjester.
 • Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om friluftsliv, guiding og instruksjon
 • Kan finne informasjon og fagstoff, anvende og oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om friluftsliv, guiding og instruksjon
 • Kan finne informasjon og anvende kunnskap om UDIs reiseråd
 • Kan anvende faglig kunnskap i et individuelt praktisk utviklingsprosjekt
 • Kan kartlegge en smittesituasjon og identifisere behov for tiltak

Generell kompetanse

 • Har grunnleggende forståelse for rollen som guide og instruktør og kan utveksle synspunkter og velge metodikk etter utvalgte målgruppers behov
 • Kan sammenfatte og formidle enkle tema innen lokal natur, kultur eller historie med egne ord
 • Kan gjøre grunnleggende analyse og vurdere egne og andres bilder og tekst i sosiale medier
 • Kan se enkle sammenhenger og foreta en risiko- og sikkerhetsvurdering ved å anvende HMS og ROS-planer, og iverksette nødvendig livreddende førstehjelp ved drukning, brudd, fallskader, blødninger og hengetraume, samt lede på skadestedet både alene eller i samhandling med fagfeller
 • Kan utføre faglige presentasjoner og oppgaver muntlig og skriftlig
 • Kan gjennomføre grunnleggende analyse, kritisk egenvurdering og konsekvenstenkning knyttet til vandring i høyfjellet, herunder raske værskifter og dårlig sikt
 • Har forståelse for analyse, egenvurdering og konsekvenstenkning knyttet til etikk og økologi
 • Kan gjennom et individuelt utviklingsprosjekt utvikle noen arbeidsmetoder i frilufts-guiding relevant for yrkesutøvelsen
 • Kan planlegge og gjennomføre en enkel plan for smittevern for en gruppe med bakgrunn i aktuell smittesituasjon

Organisering, undervisnings- og læringsformer

Emnet gir en førsteinnføring til faget og rollen som friluftsguide. Studenten vil også få verktøy til å være student på fagskole.

Læringsformene vil veksle mellom felles gjennomganger i plenum diskusjon, gruppearbeid, oppgaveløsning med veiledning og presentasjoner i klassen. Det blir både ute og inne undervisning, praktisk og teoretisk tilnærming. Praksis kommer oftest før teori.

Særlig sentrale læringsaktiviteter er

 • Gruppeturer med bruk av ferdplan og ROS-verktøy
 • Gruppearbeid på guiderollen – hvilken guide vil du være?
 • Seminar om verdibasert guiding og FNs bærekraftsmål i guiding
 • Bedriftsbesøk med fokus på av guideroller

Individuelt utviklingsprosjekt om egen guiderolle. Fokuset er klargjøring av egne ferdigheter som guide og kompetanseheving på valgte deler av guiderollen. Studentene skal definere egne mål for friluftsguiding. Oppgaven tas videre i alle emner.
Undervisningen foregår hovedsakelig i Hemsedal.

Arbeidskrav og vurdering gjennom studietiden

 • 100% oppmøte og aktiv deltakelse på gruppearbeid og forberedelse og gjennomføring av turer
 • 80% oppmøte i teoretisk undervisning
 • Muntlig presentasjon av egenvalgt tema til mappeeksamen
 • Innlevert individuelt utviklingsnotat om egenutvikling i guiderollen

Alle arbeidskrav må bestås før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Mappevurdering der studentene skriver en oppgave til hvert av de 6 faglige temaene. To tema trekkes ut sensur. Vektes 100%.
Det gis bokstavkarakter på en skala fra A til F, der F er ikke bestått. Studenter som får karakteren F på en ordinær eksamen har rett til å gå opp til kontinuasjonseksamen.

Litteraturliste