Litteraturliste for hele studiet

Litteraturliste for hele studiet, 2021-2022

Denne litteraturlisten gjelder for hele studiet. Mange bøker og nettkilder brukes i flere emner. For en detaljert emneoversikt må du se under det aktuelle emne.


Andersen, S. & Rolland, C. (2018). Educated in friluftsliv – working in tourism A study exploring principles of friluftsliv in nature guiding. Hentet fra: https://doi.org/10.1080/15022250.2018.1522727

Bagøien, T. E. & Storli, R. (2019). Lag en naturlekeplass. Oslo: Gyldendal.

Brattlien, K. (2017). Den lille snøskredboka. Oslo: Fri Flyt Forlag.

Dalheim G. og Malmsten J. (2011). Alpin skikjøring, skiundervisning og skiteknikk. Gøteborg: ISIA.

Engelsborg, J. & Engelsborg, T. (2015). Båtførerprøven i teori og praksis. Oslo: Redningsselskapet

Fauske, L. & Bruland, Ø. (2019). Førstehjelp på tur. Oslo: Fri Flyt Forlag.

Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler). (1986). (FOR-2019-12-20-1915 fra 01.01.2020). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1986-03-21-747?q=Forskrift%20om%20kj%C3%B8rende%20og%20g%C3%A5ende

Forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt. (2009). (FOR-2009-03-03-259). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-03-03-259

Forskrift om krav til sykkel. (1990). (FOR-2018-04-09-545 fra 10.04.2018). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-02-19-119?q=forskrift%20om%20sykkel

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. (1997). (FOR-2017-06-09-719 fra 01.07.2017). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127

Herberg, E. B. & Johannesdottir, H. (2018). Kunnskap, læring og veiledning i praksis. 2.utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Horgen, A. (2009). Friluftslivsveiledning vinterstid. Oslo: Høyskoleforlaget.

Horgen, A., Fasting, M., L., Lundhaug, T. & Magnussen, L., I. (2016). Ute! Friluftsliv – pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. Oslo: Fagbokforlaget.

Køhn, Ø. (2000). Padling. En grundig innføring i padlingens teknikker. Oslo: Cappelen. Pensum er sidene 6-128, 132-138, 164-183

Lopes, B. & McCormack, L. (2017). Mastering Mountain Bike Skills. Overland Park: Walworth.

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (2006). (LOV-2020-06-19-69 fra 01.07.202). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=Arbeidsmilj%C3%B8loven

Lov om friluftslivet. (1957). (LOV-2020-06-19-85). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16?q=friluftsloven

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester. (1977). (LOV-2020-06-19-86 fra 01.07.2020). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-06-11-79?q=produkt

Lov om planlegging og byggesaksbehandling. (2008). (LOV-2020-05-26-50). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=Plan%20og%20bygningsloven

Magnussen, E., I & Vold, T. (Red.). (2018). Friluftsliv og guiding i natur. Teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget.

Nicander, E. (2012). Sjøsport. Kompendium SSV AS. Oslo: SSV AS.

Norsk Naturguideforbund. (2019). Profesjonsstandard for norske og arktiske naturguider, 16.01.2019. Hentet fra http://naturguideforbund.no/wp-content/uploads/2019/03/Profesjonsstandard-NNGF-2019-1.pdf

Norges Skiforbund. (2019). Trener 1 kurs skiforbundet. Hentet fra https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=59  (video)

Røkenes, A. & Andersen, S. (2019). Risikostyring og HMS i naturbasert reiseliv –  en håndbok. Hentet fra https://septentrio.uit.no/index.php/SapReps/article/view/4629/4233

Tronstad, S. (2014). S. (2007). Innføring i klatring. Oslo: Akilles forlag.

Vickers, P., Brynjulfsen, B., A. (2006). Belay & Brake Device Loading Evaluation, Sjoa Rafting.

Vickers, P., Brynjulfsen, B., A. (2006). Throw line loading test, Sjoa Rafting.

Vikane, O. L., Vereide, V. & Hallandsvik, L. (2016). Ledelse og læring i friluftsliv. I A. Horgen, M. L. Fasting, T. Lundhaug, & L. I. Magnussen (2016). Ute! Friluftsliv – pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. Oslo: Fagbokforlaget.

Tilleggslitteratur

Filseth, S. (Red.). (2017). Stibyggerhåndboka 2017. Oslo: NOTS.

Grimeland, G. (2009). Bratte gleder: Klatring med barn og ungdom. Oslo: Akilles forlag.

Monsen, L. (2006). Villmarkstips. Oslo: Lars Monsen Boksenteret Outdoors.

Nicander, E. (2009). Aktivitetssekken. Kompendium SSV AS

Waaler, R. (2003). Med barn på tur i naturen – Rettigheter og plikter. I: Bagøien, T., E. (Red.). Barn i friluft. Om verdifullt friluftsliv. Oslo: Sebu forlag