Hva lærer du

Det overordnede læringsutbytte for hele studiet er:

Kunnskap

 • Har kunnskap om utstyr og bekledning, teknikk, ferdsel og orientering i klatring, kano, raft, robåt og motorbåt, alpinski og fjellski, truger og sykkel
 • Har innsikt i metoder, mønstergjenkjenning og bruken av sikkerhetsutstyr ved sikker ferdsel og opphold i ulike terrengtyper med gjester
 • Har kunnskap om ledelse, formidling og læringsmetoder i friluftsguiding
 • Har kunnskap om natur og kultur og innsikt i etiske dilemmaer knyttet til bærekraftig bruk av natur i friluftsguiding
 • Har kunnskap om prinsippet ferd etter evne
 • Har kunnskap om HMS-planlegging, ROS-analyser, livredning og førstehjelp i forbindelse med sammenkomster og ferdsel i kano og raft, robåt og motorbåt, på alpinski og fjellski, truger og med sykkel
 • Kan oppdatere egne kunnskaper, ferdigheter og utviklingsmuligheter som friluftsguid for videre kvalifisering i guideyrket, og forstår friluftsguiding i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • Har bransjekunnskap om friluftsguiding i opplevelsesturisme i dag, og kjennskap til historien og betydningen av føring og guiding i norsk friluftsliv og reiseliv
 • Har innsikt i lovverk som begrenser og muliggjør friluftsguiding i Norge

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap om utstyr og bekledning og teknikk og utføre ferdsel, orientering og veivalg i klatring, med kano og raft, robåt og motorbåt, alpinski og fjellski, truger og sykkel
 • Kan kartlegge egne faglige valg og rollen som leder for en gruppe i skogen, på fjellet og ved kysten sommer som vinter og identifisere nye valg under veiledning
 • Kan finne og gjøre overveielser om bruken av nære naturområder med tanke på opplevelsesverdi for ulike gjester
 • Kan anvende faglig kunnskap, utstyr og metoder i kartlegging og forståelse av konkrete problemstillinger i friluftsliv og friluftsguiding 
 • Kan kartlegge og identifisere egne muligheter for videreutvikling av egen kompetanse som friluftsguide
 • Kan finne informasjon om fagstoff i innlæring av grunnleggende ferdigheter i ferdplanlegging, i risiko- og konsekvensvurdering og i egenvurdering
 • Kan anvende riktig utstyr og metoder og uttrykksformer i planlegging og gjennomføring av friluftsguiding på vassdrag og sjø, i skogen og fjellet og i alpinbakken
 • Kan finne informasjon og anvende relevant metodesett, mønstergjenkjenning og bruk av sikkerhetsutstyr ved ferdsel og friluftsguiding i ulike terrengtyper og aktiviteter.
 • Kan anvende faglig kunnskap om HMS-planlegging, ROS-analyser, livredning og førstehjelp i forbindelse med sammenkomster og ferdsel i kano og raft, robåt og motorbåt, på alpinski og fjellski, truger og med sykkel på aktuelle praktiske problemstillinger
 • Kan finne informasjon om natur, kultur og friluftsguiding relevant for etiske problemstillinger og dilemmaer knyttet til bærekraftig bruk av natur i opplevelsesturisme for ulike grupper

Generell kompetanse

 • Kan planlegge og gjennomføre trygge turer og sammenkomster for gjester med kano og raft, robåt og motorbåt, alpinski og fjellski, truger og sykkel, samt enkel klatring i samarbeid med andre, i skog og fjell og ved kysten sommer både som vinter i tråd med faglige, etiske retningslinjer og i tråd med gjeldende lovverk knyttet til bærekraft, sikkerhet og HMS, opplevelse og læring
 • Kan gjøre løpende sikkerhetsvurderinger og endre plan ut fra vær og føre med utgangspunkt i gruppens og egne forutsetninger, iverksette tiltak ved uhell og begrunne sine valg ut fra egne kunnskaper og ferdigheter
 • Kan gjennomføre og lede ROS-analyser, livredning og førstehjelp i forbindelse med sammenkomster og ferdsel i kano og raft, robåt og motorbåt, på alpinski og fjellski, truger, sykkel og enkle klatreaktiviteter for gjester
 • Kan formidle faglige tema om verdier i lokal natur, kultur og friluftsliv og vise etiske grunnholdninger og bærekraftig praksis som friluftsguide
 • Kan utveksle synspunkter og bygge relasjoner med andre guider, gjester og bedrifter ved utføring av friluftsliv og friluftsguiding
 • Kan være et godt forbilde og øvingsbilde, kommunisere tydelig og tilpasse friluftsguiding til utvalgte målgruppers behov
 • Har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper i arbeid som friluftsguide i naturbasert reiseliv eller beslektede næringer
 • Kan utvikle arbeidsmetoder, sikkerhetstenkning og guideprodukter knyttet til ferdsel og orientering med kano og raft, robåt og motorbåt, alpinski og fjellski, truger, sykkel og enkle klatreaktiviteter i friluftsguiding