Skolens ledelse

Stilling som Rektor og Fagansvarlig ved Norges Friluftsfagskole!

Norges Friluftsfagskole AS lyser med dette ut en kombinert stilling som: Rektor (50%) og fagansvarlig (50%).

Om Norges Friluftsfagskole

Norges Friluftsfagskole (NFFS) er etablert som høyere yrkesfaglig fagskole gjennom akkreditering og godkjenning i NOKUT. NFFS er lokalisert til Hemsedal.

Fra august 2021 tilbyr NFFS det ettårige studiet Friluftsguide Aktivitet med studiested Hemsedal. Formålet til NFFS er videre utvikling og drift av ytterligere tre fagskoletilbud under paraplyen Friluftsguide.
Friluftsguidens arbeidsområde er som vert for betalende gjester i natur. Guiden skal kunne legge til rette for trygge, bærekraftige, gode og lærerike opplevelser for gjestene. Utdanningen som Friluftsguide er forankret både i friluftsfag og reiselivsfag, samt naturfaglige tema og kulturfag. Koblingen til reiselivsnæringen og guideyrket er sterkt ved at de som har utviklet NFFS selv er guider, og samtidig innehar ulike spesialkompetanser med relevans for yrket.

Rektor og fagansvarlig skal ivareta følgende oppgaver

Funksjonen som rektor har det overordnede ansvar for ledelse av skolen, både når det gjelder faglig og administrativ drift. Rektor er daglig leder i aksjeselskapet og styrets sekretær og saksbehandler. Sammen med styret og fagråd skal rektor sørge for at skolen når vedtatte mål, og at virksomheten utvikles innen de rammer som skoleeier NFFS har fastsatt, samt oppgaver som følger av lover og forskrifter som regulerer virksomheten.

Rektor er leder for det pedagogiske personalet – lærere, veiledere, sensorer og andre med pedagogiske funksjoner, og skal legge til rette for et godt læringsfellesskap. Rektor har det overordnede ansvaret for det pedagogiske tilbudet, herunder også det systematiske HMS-arbeidet og arbeidsmetoder i utdanningene for å redusere risiko ved opplæring ute.

Rektor er også ansvarlig for organisering av opptaket av nye studenter. Sammen med styret og skolens eier deltar rektor i arbeidet med utvikling av nye studietilbud. Rektor er ansvarlig for samarbeidet med Studentrådet og Studentombudet om læringsmiljøet og studentenes rettigheter. Videre skal rektor styrke Norges Friluftsfagskole sin posisjon som en nasjonal utviklingsaktør og et naturlig og attraktivt valg for yrkesfaglig utdanning som Friluftsguide.

Funksjonen som fagansvarlig har ansvar for læringsmiljøet og den faglige og pedagogiske kvaliteten i undervisningen. I dette ligger å sørge for at de NOKUT-godkjente læreplanene blir realisert på en god måte slik at studentene skal kunne oppnå læringsutbyttet. Fagansvarlig er nærmeste veileder for lærere og annet pedagogisk personale og leder den daglige pedagogiske virksomheten. Herunder også veiledning av lærere i sikkerhetsarbeid i utdanningene med ROS-analyser, ferdplan, ferdråd og kvalifisert skjønn. Fagansvarlig har ansvar for lærings- og vurderingsformer samt videreutvikling av utdanningstilbudet.

Fagansvarlig deltar i skolens Fagråd, er skolens kontaktperson mot yrkeslivet, og følger opp studentenes praksislæring i samarbeid med andre faglærere. Fagansvarlig planlegger og gjennomfører løpende arbeid knyttet til skolens kvalitetssikringssystem. Fagansvarlig skal kunne gi undervisning ut fra egen kompetanse.

Utdanning og erfaring

 • Søkere må ha høyere utdanningsfaglig kompetanse, gjerne på masternivå i frilufsfag kultur- eller reiselivsfag med naturguiding
 • Søkere bør også ha erfaring fra yrkesfeltet med guiding eller undervisning i natur
 • Stillingen krever formell pedagogisk kompetanse. Erfaring knyttet til pedagogisk ledelse fra fagskole/høyskole/universitet vil være en fordel

Videre krav er at søkeren

 • Må beherske sentrale arbeidsmetoder med guiderollen og sikkerhetsarbeid i felt
 • Bør ha kompetanse i budsjett- og regnskapsrutiner for skolevirksomhet
 • Bør kjenne til faglige krav og godkjenningsordningen for fagskoleutdanninger, NKR og rammer for studieplanarbeid
 • Bør ha ferdigheter i markedsføring, og bruk av ikt-verktøy for skolevirksomhet
 • Må kunne veilede lærere og sensorer i faglige tema og pedagogiske arbeidsmåter
 • Må kunne undervise og veilede studenter i aktuelle faglige emner
 • Bør ha kunnskap om offentlig sektor, fagskole og kvalitetsarbeid og kjenne lovverket som angår faglige krav og sertifiseringer for yrker utdanningen kvalifiserer for

Personlige egenskaper

 • Tydelig leder med relasjonelle ferdigheter og gode kommunikasjonsevner
 • Utviklingsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • God rolleforståelse
 • Arbeidsom og strukturert, men også fleksibel og positiv til utfordringer

Informasjon om stillingen og prosessen videre

Frist for søknad er 09. mai 2021 kl. 24,00.
Tiltredelse bør skje snarest mulig, og senest 01. august.

For studieåret 2021/22 vil fagskolen også knytte til seg en erfaren og tidligere fagskolerektor som støtte for rektor/fagansvarlig i den krevende oppstartsperioden. Aktuell kandidat blir tilsatt for 1 år med mulighet for forlengelse i den fremtidige lederstrukturen. Lønn etter kvalifikasjoner og avtale.

Rektor og fagansvarlig i kombinert stilling er en midlertidig løsning. Ved videre akkreditering av studier under paraplyen Friluftsguide blir funksjonene som rektor og fagansvarlig delt, og stillingene vil bli lyst. Videreutvikling av skolen vil kunne innebære en flercampusorganisering.

Søknad med CV og referanser sendes til styreleder Ragnar Johansen: post@norgesfriluftsfagskole.no

Dokumentasjoner relatert til CV må kunne sendes inn på forespørsel.

Informasjon om stillingen
Rune Waaler – tlf. 905 88 516
Ragnar Johansen – tlf. 926 08 684